Anunci reducció de capital

MERCATS CENTRALS D’ABASTIMENT DE VALÈNCIA, S.A. 

En compliment de

En compliment del que disposa l’article 319 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, es fa públic que la Junta General Extraordinària d’Accionistes de data 1 de Desembre de 2020, va aprovar per unanimitat dels assistents, reduir el capital mitjançant (i) devolució del valor de les aportacions i amortització de 100 accions de la classe B, amb votació separada dels accionistes afectats (ii) i amortització de 90 accions que titula la Societat en règim d’autocartera, per un import conjunt de DOTZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA I CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (12.845,90 €), amb càrrec a reserves de lliure disposició, sense que hi haja dret d’oposició per aplicació del que disposa l’article 335 c) de l’esmentat cos legal, el que es fa públic als efectes oportuns.

València, a 3 de desembre de 2020.- José Antonio Martínez Beltrán, Secretari no conseller del Consell d’Administració.

Enllaç al PDF


 

Compatir aquesta notícia