Junta General Ordinària dels Mercats Centrals de Proveïment de València. S. A.

Junta General Ordinària dels Mercats Centrals de Proveïment de València. S. A.

MERCATS CENTRALS DE PROVEÏMENT DE VALÈNCIA, S. A.

Per acord del Consell d’Administració de la Societat de data 12 de febrer de 2020, es convoca als accionistes a la Junta General Ordinària que se celebrarà el pròxim dia 28 d’abril de 2020 a les 12 hores, en el domicili social situat en Carrera d’En Corts, 231 46013 València, en primera convocatòria, i, en cas de ser necessari, l’endemà, 29 d’Abril de 2020 a la mateixa hora i lloc, en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i aprovació en el seu cas, dels Comptes Anuals de l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.

Segon.- Censura i, en el seu cas, aprovació de la gestió social duta a terme durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2019

Tercer.- Aplicació del resultat de l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.

Quart.- Determinació de la retribució a percebre pels Consellers de la Societat per a l’exercici 2020.

Cinquè.- Relecció del càrrec del Conseller Fernando Moner Romero per haver transcorregut el termini de durada per al qual va ser nomenat. Renúncia i nomenament – en el seu cas – d’altres Consellers i determinació – en el seu cas – del nombre de membres del Consell d’Administració,

Sisè.- Modificació – en el seu cas – del règim de majories per a l’adopció dels acords de Junta General i de l’article 21 dels Estatuts Socials.

Setè.- Modificació – en el seu cas – de l’objecte social de la companyia per a incloure el de les activitats càrnies i de l’article 3 dels Estatuts Socials.

Vuitè.- Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords socials,

De conformitat amb el que es disposa en els articles 197 i 272 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital es fa constar expressament el dret dels accionistes a sol·licitar els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents i a obtenir, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General relatius als comptes anuals (Balanços, Comptes de Pèrdues i Guanys, Estats de Canvis en el Patrimoni Net, Estats de Fluxos d’Efectiu i Memòria), els informes de gestió i d’auditoria.

D’igual forma, i de conformitat amb el que es preveu en l’article 287 del mateix text legal, es fa constar el dret que assisteix als accionistes d’obtenir el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades, l’informe d’aquestes, així com demanar el lliurament o

l’enviament gratuït d’aquests documents.

València, 12 de febrer de 2020. El Secretari no conseller del Consell d’Administració. – José Antonio Martínez Beltrán.

 

POTS DESCARREGARTE EL PDF ACÍ

Compatir aquesta notícia